Vintersologruppen

Vi (Vintersologruppen) er en rimelig homogen og engageret gruppe af erfarne solofrigivne roere som gennemfører en række ture og træninger sammen, kombineret med nogle studiekredsaftener. Grundideen er at vi organiserer aktiviteter for hinanden og at der skal være et læringselement i en del af aktiviteterne uden at der tale om en egentlig uddannelsesaktivitet.

Hvem deltager?

For at være med i gruppen skal du

  • være solofrigivet i Rungsted Kajakklub
  • sammen et par andre stå for at tilrettelægge og gennemføre en studiekredsaften og en sikkerhedsmæssigt forsvarlig dagstur for Vintersologruppen, herunder fungere som ro-leder
  • være indstillet på at deltage og bidrage aktivt i hele forløbet
  • skal kunne gennemføre en dagstur på 20-25 km
  • være indstillet på at ro i alt slags vejr (når det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt).

Det er ikke noget krav at du skal kunne undervise i en hel masse, men du skal sammen med andre kunne sætte rammerne og dagsordenen for et relevant emne som vi så i fællesskab drøfter.

Organisering

Vintersologruppen er selvorganiserende. Det betyder at vi deler os op i mindre (under)grupper og derpå fordeler vi opgaver og tidspunkter mellem disse grupper, i praksis på årets kickoff-møde i oktober. Hver gruppe skal så stå for at planlægge og gennemføre

  • en studiekredsaften ("teoriaften")
  • en dagtur for Vintersolegruppen.

Vi tilstræber at der er sammenhæng mellem emnerne på studiekredsaftenen og den efterfølgende tur.

De enkelte aktiviteter annonceres her på webstedet i aktivitetskalenderen, og det er også her at tilmelding til de enkelte aktiviteter foregår. 

Vintersologruppen har en koordinator der samler op på visse ting som fx idelister til temaer mv. Men som udgangspunkt skal gruppen fungere som selvorganiserende og selvstyrende, så vi på skift tager ansvar for tingene.

Studiekredsaftenerne

Vi mødes i klubhuset kl. 19:00 - 21:30 en torsdag aften. Hver aften har typisk tre dagsordenspunkter:

  1. Kort opsamling og evaluering af sidste tur.
  2. De emne- og tur ansvarlige fremlægger et relevant emne efter eget valg og styrer en debat af dette.
  3. De ansvarlige fremlægger planerne for den kommende dagstur ugen efter (inkl. en plan B) og spørgsmål omkring planerne drøftes.

Arrangørerne kan eventuelt udsende materiale til forberedelses i et vist omfang til gruppen på forhånd. Vi tilstræber at de tre punkter samt løs snak gennemføres på de afsatte 2½ time. Arrangørerne afgør hvor meget af tiden der skal bruges på de enkelte punkter.

Dagturen

Søndagen efter studiekredsen er der dagur. Turarrangørerne sikrer aftaler omkring transport, nødvendigt udstyr etc. Det er også turarrangørerne som vurderer om plan B skal igangsættes eller om dagturen helt skal aflyses. Under alle omstændigheder sender arrangørgruppen en besked dagen inden senest kl 14:00.

På turene fungerer arrangørgruppens medlemmer som roledere, men selvklart med opbakning og støtte fra alle deltagere.

Det er også arrangørgruppen som beslutter omfanget af specifikke læringselementer på turen. Læringselementet kan være alt kajak-relevant (navigation, sikkerhed, ledelse, udstyr etc.), der kan prøves og/eller overvejes på ture. Som udgangspunkt bør turen ikke omfatte vandgang i fremmed vand på denne årstid.

Alle ture afrundes med et debriefing med feedback. Feedback vil også være et opsamlingspunkt på den efterfølgende studiekredsaften.

Som hovedregel er der tale om en-dags-ture, primært på søndage, men der er traditon for at den afsluttende tur i april er med overnatning.

Peter Carstensen er koordinator for gruppen.

Send en besked til Peter Carstensen hvis du være med eller bare høre nærmere.

Bemærk, at når du melder dig, melder du dig til gruppen – ikke til deltagelse i enkelte arrangementer.